Κύθηρα με οπτικές ίνες στο 2010

16/11/2009 Επικοινωνήσαμε με τα γραφεία του Ο.Τ.Ε στην Σπάρτη και λάβαμε την απάντηση ότι εντός Δεκεμβρίου ξεκινάει το έργο εγκατάστασης οτικών ινών στα Κύθηρα. Αναζητήσαμε επίσης το κείμενο του διαγωνισμού ο οποίος τελέστηκε κανονικά και υπήρξε ανάδοχος του έργου.

Παραθέτουμε το κείμενο όπως αυτό είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Ο.Τ.Ε. στην εξής διεύθυνση:
http://www.ote.gr/portal/page/portal/OTEGR/TheCompany/Contest/Contests_basket/195perildiakiranoikdiagokoikithiron.doc
 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Ελέγχου Κατασκευών του Ο.Τ.Ε. προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα υποβολής προσφορών «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά κατηγορίες εργασιών με έλεγχο ομαλότητος των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγρ. 4β του Κανονισμού Εκτελέσεως Έργων Ο.Τ.Ε. και του άρθρου 7 των Ειδικών Διατάξεών του, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α/Δ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕ Μ/Τ (ΟΛΕΔ/2/ΛΑΚ/2009/7)»
Προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 939.488,58 € 
Χωματουργικές Εργασίες (1η ομάδα εργασιών):877.704,74  €
Δικτυακές Εργασίες (2η ομάδα εργασιών): 61.783,84 €
Στο συμβατικό αντικείμενο έχει περιληφθεί και ποσό ίσο με το 15% της συμβατικής δαπάνης για απρόβλεπτες εργασίες.

Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από τον Κανονισμό Εκτελέσεως Έργων του Ο.Τ.Ε. και τις Ειδικές Διατάξεις του, όπως ορίζονται και συμπληρώνονται στη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου αυτού.
Η αποδοχή ισχύος των παραπάνω, αποτελεί απαραίτητο όρο για το παραδεκτό της προσφοράς.
Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Τ.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 - 7 - 2009, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00' έως 12.30' μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα παρακάτω γραφεία του ΟΤΕ:

α.    Στην Αθήνα (Μαρούσι), Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, 7ος όροφος, Α΄ πτέρυγα, γραφείο 1.

β.    Στην Πάτρα, Ακτή Δυμαίων 7, 3ος όροφος, γραφείο 303, τηλέφωνο 2610- 316999.

γ.    Στη Σπάρτη , Κλεομβρότου 3, 1ος όροφος.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:
α.    Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχία 2ης ή 3ης τάξεως για έργα οικοδομικά ή οδοποιΐας ή υδραυλικά ή Η/Μ εφόσον έχουν έδρα σε οιονδήποτε νομό της χώρας

β.    Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχία 2ης ή 3ης ή 4ης τάξεως για έργα οικοδομικά ή οδοποιΐας ή υδραυλικά ή Η/Μ εφόσον στο πτυχίο του ΜΕΕΠ αναφέρεται ως έδρα τους ή ως δεύτερος νομός Αττικής.

γ.    Γίνονται επίσης δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις της αλλοδαπής, οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, έχουν τα νόμιμα προσόντα για την εκτέλεση του παρόντος έργου.

Τα τεύχη και σχέδια της μελέτης θα διανέμονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε εξουσιοδοτημένους εγγράφως εκπροσώπους των μέχρι και την 21 - 7 - 2009 στα παρακάτω γραφεία του Ο.Τ.Ε:

α.    Στην Αθήνα (Μαρούσι), Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, 6ος  όροφος, Α΄ πτέρυγα, γραφείο 19 τηλέφωνα  210 6117110, 210 6117065 και 210 6117050

β.    Στην Πάτρα, Ακτή Δυμαίων 7, 3ος όροφος, γραφείο 303, τηλέφωνο 2610- 316999.

γ.    Στη Σπάρτη, Κλεομβρότου 3, 1ος όροφος, τηλ. 27310 25499

Για την προμήθεια των  τευχών και των σχεδίων  οι ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει προηγουμένως να καταβάλλουν το ποσό των 90,00 € + 19%  Φ.Π.Α. υπέρ του Ο.Τ.Ε.  στα παρακάτω ταμεία του ΟΤΕ:

α.    Στην Αθήνα (Μαρούσι Αττικής), στο Κεντρικό Ταμείο του Ο.Τ.Ε., στο Διοικητικό Μέγαρο, Λεωφόρος Κηφισίας 99, Ισόγειο, Β΄ πτέρυγα.

β.    Στην Πάτρα, οδός Καποδιστρίου 13 , 4ος όροφος.

γ.    Στη Σπάρτη, Κλεομβρότου 3, Ισόγειο

Εγγύηση συμμετοχής 2% του Προϋπολογισμού Υπηρεσίας δηλαδή 18.790,00€
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Ο.Τ.Ε.


Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή