Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

17/02/2012

ο Δήμος Κυθήρων προτείνει μετά την προέγκριση των 30 θέσεων για το Δήμο Κυθήρων και όπως ορίζεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής», την εκ νέου υποβολή πρότασης για την αξιοποίηση των θέσεων εργασίας του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Αφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, των γυναικων αλλά και στην ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενών δράσεων.

Η αμοιβή για κάθε ωφελούμενο έχει καθοριστεί στα €25,00 ημερησίως και όχι περισσότερα από €25,00 μηνιαίως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών. Οι ωφελούμενοι θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, οι εισφορές θα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ.Όπως ορίζεται από το Πρόγραμμα, για τη χρηματοδότηση των Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή έγγραφου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος φορέα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας. Προτείνουμε να συμμετάσχει ο Δήμος Κυθήρων με τις τρεις προτάσεις τωνπαρακάτω δικαιούχων για την υλοποίηση των προτεινόμενων υποέργων/δράσεων για τις 30 εγκεκριμένες θέσεις εργασίας 5μήνου για την εκτέλεση του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η προκήρυξη των θέσεων αλλά και η επιλογή και πληρωμή των ωφελουμένων που θα επιλεγούν θα γίνεται από το φορέα υλοποίησης/δικαιούχο του έργου.

Πρώτη πρόταση με τίτλο:

«Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στο Δήμο Κυθήρων» και με φορέα υλοποίησης / δικαιούχο του έργου το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ αριθμός ωφελουμένων: άτομα 5

Δεύτερη πρόταση με τίτλο:

«...ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ.» και με φορέα υλοποίησης/δικαιούχο του έργου τον Όριλο χω την ΟΥΝΕΣΚΟ νομού Πειραιώς & Νήσων, αριθμός ωφελουμένων : άτομα 20

Τρίτη πρόταση με τίτλο:

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ» και με φορέα υλοποίησης/δικαιούχο του έργου το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «κράτα ΜΕ» αριθμός ωφελουμένων : άτομα 5

Περισσότερες πληροφορίες:

http://kythira.gr/greek.htm
και
http://et.diavgeia.gov.gr/f/kythira/ada/%CE%92%CE%9F%CE%96%CE%91%CE%A9%CE%9B%CE%A8-%CE%9955


Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή