Δημοπρασία για τη σεμπρεβίβα της Χύτρας

18/10/2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑΣ

ΧΥΤΡΑ (ΑΥΓΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΘΟΥΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΣΕΜΠΡΕΒΙΒΑ (SEMPREVIVA).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ 270/81, (ΦΕΚ Α΄77/30-3-1981)
2) Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
3) Την αριθ. 40/2012 απόφαση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων για την εκμίσθωση της βραχονησίδας Χύτρα (Αυγό) για την συλλογή του άνθους του φυτού Σεμπρεβίβα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση της βραχονησίδας ΧΥΤΡΑ (ΑΥΓΟ) με σκοπό την συλλογή του άνθους του φυτού Σεμπρεβίβα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Επιτροπής στην Χώρα Κυθήρων την Δευτέρα 29/10/2012 και από ώρα 11.00 έως 11.30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής δημοπρασιών.

 • Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι μονοετής, θα αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και θα λήγει την 31/12/2013.
 • Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.000,00 ευρώ.
 • Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του
 • Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό απ’ αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, που θα αντικατασταθεί με άλλη, ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού.
 • Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, καταθέτοντας για το σκοπό αυτό και το νόμιμο πληρεξούσιο.
 • Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβιβάζετε αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 • Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει φερέγγυο εγγυητή εξ ολοκλήρου συνυπεύθυνο μ’ αυτόν για όλες τις συνέπειες της ενοικίασης.
 • Το ενοίκιο θα πληρώνεται στο ακέραιο στην Επιτροπή όταν εγκριθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας από την Επιτροπή.
 • Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.
 • Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπερ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 • Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.
 • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας.
 • τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου και λοιπά έξοδα βαρύνουν τους ενοικιαστές.
  Πληροφορίες για τους ενδιαφερομένους στο γραφείο της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 27360 31338

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΒΕΖΟΣ


Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή