Απαλλαγή στο Τέλος Επιτηδεύματος

04/04/2014

Όπως πολλοί συμπατριώτες μας θα γνωρίζουν το γεγονός ότι πρόσφατα δημιουργήθηκε σοβαρό ζήτημα με τις επιχειρήσεις του νησιού για τις οποίες η ΔΟΥ Α'Πειραιά δεν δεχόταν την αίτηση απαλλαγής βάσης της κείμενης νομοθεσίας περί απαλλαγής του τέλους επιτηδεύματος σε οικισμούς μικρότερους των 500 κατοίκων. 

Δημοσιεύτηκε λοιπόν χθες 3 Απριλίου απόφαση η οποία επιλύει το σχετικό ζήτημα όσον αφορά τη νομική ερμηνεία και σας το παραθέτομυε παρακάτω. Για λεπτομέρειες επί τούτου μπορείτε να ενημερωθείτε από τους λογιστές σας.  Υπάρχει και σχετικός σύνδεσμος στη στήλη αριστερά, σε μορφή .pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2014 

Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1055910 

ΕΞ 2014 

ΠΡΟΣ: Π.Δ. 

Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Τηλέφωνο FAX : Καρ. Σερβίας 10 : 101 84 : 210 3375315-8 : 210 3375001 

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των επιχειρήσεων που ασκούνται σε χωριά κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ανεξαρτήτως αν αυτά βρίσκονται σε νησί. 

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 31 του ν. 3986/2011 ( ΦΕΚ 152 Α ́), εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός κι αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. 2. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1167/2011, για την παραπάνω απαλλαγή, λαμβάνονται υπόψη τα χωριά και νησιά όπως προβλέπονταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’) για την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας». Για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού τους λαμβάνεται υπόψη η γενική απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001, όπως κυρώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 6821/Γ5-908 (ΦΕΚ 715 Β’). Ως τουριστικοί τόποι θεωρούνται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977. 3. Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2014 και στο εξής, θα λαμβάνεται υπόψη η Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας της ης 9 Μαΐου 2011, όπως κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 11247/28-12-2012 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465 Β ́). 4. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, με το Δ12Α 1146052 ΕΞ2011 έγγραφό μας, διευκρινίστηκε ότι για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, θα ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός των χωριών τα οποία αποτελούσαν, πριν από εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» (ν. 2539/1997), αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δηλαδή κοινότητες. 5. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, η πληθυσμιακή εξαίρεση εφαρμόζεται σε όλα τα (μη τουριστικά) χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους, ακόμη και σε αυτά που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό πάνω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, εξαιρούνται όλες από το τέλος επιτηδεύματος, χωρίς να εξετάζεται ο πληθυσμός των επιμέρους χωριών. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Κ0Δ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Όλες οι Δ.Ο.Υ. 2. Ελεγκτικά Κέντρα ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αποδέκτες πινάκων Α ́,Β ́, Η ́, Κ ́ ΙΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. κ. Υπουργού 2. Γρ. κ. Υφυπουργού 3. Γρ. κ. Γ.Γραμματέα 4. Γρ. κ.κ. Γ.Δ/ντών 5. Όλες τις Φορολογικές Δ/νσεις, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία 6. Ειδικό Νομικό Γραφείο Φορολογίας 7. Δ/νση Φορολ. Εισοδήματος (Δ12) – Τμήματα Α ́ (20), Β ́(10), Γ ́(5) 8. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 9. Γραφείο κ. Δ/ντη Δ12 10. Γραφείο κ. Δ/ντη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 11. Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών 12. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή